TOPlist

Práce v katastru nemovitostí

 • geometrické plány
 • rozdělení pozemku
 • zaměření novostavby, přístavby a rozestavěné stavby
 • doplnění katastru o pozemky vedené doposud v zjednodušené evidenci
 • zaměření všech druhů liniových staveb (silnice, vodní toky apod.)
 • vyznačení všech druhů věcného břemene
  (vedení a správa inženýrských sítí, přístupy na pozemky apod.)
 • vytyčování hranic pozemků
 • realizace projektů pozemkových úprav
 • zjištění vlastnických vztahů k pozemkům
 • odborné konzultace a poradenství v oboru katastru nemovitostí

Práce v podrobném bodovém poli

 • budování a doplňování podrobného bodového polohového pole
 • vyhledání a ověření stávajících bodů

Inženýrská geodezie

 • zaměření zájmových území a vyhotovení mapových podkladů pro projekční činnost
 • veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví
 • zaměření skutečného provedení stavby a zpracování dokumentace pro jednotlivé
 • úřady a správce inženýrských sítí
 • zaměření, zpracování a údržba účelových map (měst, obcí, závodů apod.)
 • zaměření a kontrola jeřábových drah
 • zaměření a kontrola sedání stavebních objektů
 • zaměření a kontroly svislosti stavebních objektů
 • zaměření fasád budov
 • zaměření a výpočty kubatur
 • zaměření a tvorba digitálního model terénu
 • zajištění funkce odpovědného geodeta

Další práce

 • inženýrská činnost a poradenství v katastru nemovitostí